Informācija latviski

Pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam

Eiropas Komisija ir apturējusi sadarbību ar Krievijas Federāciju šīs Programmas ietvaros, līdz ar to tika apturēta arī projektu īstenošana Krievijā.

Informācija par projektu audita veikšanu Covid-19 pandēmijas laikā (publicēts 18.05.2021.)

Latvijas-Krievijas programmas Revīzijas iestāde vēlas informēt atbalsta saņēmējus par sekojošo.

Saskaņā ar Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 5.1.5. sadaļu revīzijas iestādei jānodrošina, ka tiek veikti atbilstoši atlasītu projektu auditi. Projektu auditi tiek veikti laika periodā no 2020. – 2024. gadam.

Sakarā ar Covid-19 pandēmijas ierobežošanas pasākumiem, finansējuma saņēmējiem jābūt gataviem nodrošināt pieeju projektu izdevumu pamatojošo dokumentu elektroniskajām versijām (ieskaitot pierādījumus projekta nodevumiem foto, video, u.c. formātā). Lai veiktu projektu auditu pārbaudes, revīzijas iestāde vai audita kompānija, kas veic auditus Krievijas Federācijas teritorijā, no projektu īstenotājiem pieprasīs elektroniskas revīzijas liecības. Gadījumā, ja būs nepieciešams veikt projekta pārbaudes uz vietas, projekta finansējuma saņēmējam jābūt gatavam izmantot video zvana ierīces, kā arī rīkus, kas nodrošina datora ekrāna koplietošanu, lai uzrādītu ierakstus projekta grāmatvedības sistēmā. Auditi tiks veikti atbilstoši izlases rezultātiem. Atlasītie projektu finansējuma saņēmēji par plānoto auditu tiek informēti ar e-pasta starpniecību 3 nedēļas pirms audita uzsākšanas.

Iepirkumi

21.07.2020. Iepirkums Nr. VARAM 2020/16 (daļa Nr. 3) Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2021. – 2027.gadam stratēģiskā sociāli – ekonomiskās situācijas analīze:
IUB: https://pvs.iub.gov.lv/show/624320
EIS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/42189

Programmas mērķis

Tās stratēģiskais mērķis ir atbalstīt vienotus centienus risināt pārrobežu attīstības izaicinājumus un veicināt Eiropas Savienības ārējās pierobežas teritorijas un to Krievijas reģionu, kas robežojas ar Eiropas Savienību, esošā potenciāla ilgtermiņa izmantojumu.

Tematiskie mērķi un prioritātes

Tematiskais mērķis “Uzņēmējdarbības un mazo un vidējo uzņēmumu attīstība”

Prioritāte 1.1. “Uzņēmējdarbības veicināšana un atbalsts”

Prioritāte 1.2. “Jaunu produktu un pakalpojumu izstrāde un veicināšana, izmantojot vietējos resursus”

Tematiskais mērķis “Vides aizsardzība, klimata izmaiņu mazināšana un pielāgošanās”

Prioritāte 2.1. “Efektīva dabas resursu pārvaldība”

Prioritāte 2.2. “Kopīgas darbības vides aizsardzībai”

Prioritāte 2.3. “Atbalsts ilgtspējīgām atkritumu un notekūdeņu pārvaldības sistēmām”

Tematiskais mērķis “Robežas pārvaldības un drošības, mobilitātes un migrācijas pārvaldības veicināšana”

Prioritāte 3.1. “Robežšķērsošanas efektivitātes un drošības uzlabošana”

Programmas darbības teritorija

Latvija: Vidzeme, Latgale, Zemgale, Pierīga, Rīga

Krievija: Pleskavas apgabals, Ļeņingradas apgabals, Sanktpēterburga

Programmas budžets

Kopējais programmas budžets ir 27 082 276,20 EUR, tostarp:
Eiropas Savienības finansējums: 15 875 028,00 EUR
Krievijas Federācija finansējums: 7 937 514,00 EUR
Latvijas Republikas līdzfinansējums: 999 540,00 EUR

 

Kas var saņemt atbalstu?

  • Publiskas iestādes (valsts institūcijas, reģionālās un vietējās iestādes);
  • Institūcijas un organizācijas (arī nevalstiskās organizācijas, izglītības iestādes un citas), kas ir jebkura publiskajām vai privātajām tiesībām pakļauta juridiska persona;
  • Nevalstiskas organizācijas (NVO), kuras izveidotas kādam īpašam mērķim, proti, galveno interešu īstenošanai, kuras nav rūpnieciska vai komerciāla rakstura organizācijas un kam ir juridiskās personas statuss.

 

Finansējuma nosacījumi

Projekti var saņemt Programmas finansējumu, ja tie:

  • Tiek īstenoti vismaz diviem projekta partneriem sadarbojoties, no kuriem vismaz viens no katras programmā iesaistītās valsts;
  • Tiek īstenoti Programmas darbības teritorijā;
  • Rada skaidru pārrobežu sadarbības ietekmi un ieguvumus;
  • Liecina par ES stratēģiju un programmas pievienoto vērtību.